Ein kurzer Einblick ins LiangYi (TaiYI) , Xuan Shen Baguazhang und Longstyle BajiQuan…